Klachtenregeling

Klachtenprocedure Opleiding-BHV

1. Doel van de procedure

Het doel van deze procedure is het structureren van het proces, van behandeling

van klachten binnen de organisatie.

Door deze structurering dienen klachten van opdrachtgevers te worden ontvangen,

geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

  • De opdrachtgever zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld.
  • Herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Een gesprek met de betrokken medewerker of instructeur leidt meestal tot een

bevredigende oplossing. Mocht dat helaas niet het geval zijn, dan kunt u een klacht

indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt

indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

2. Definities

2.1. Klacht

Een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst of over een medewerker

van/namens Opleiding-BHV.

2.2. Opdrachtgever

Een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan Opleiding-BHV.

3. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo spoedig mogelijk te kunnen

beoordelen, vragen wij van u in ieder geval de volgende punten in uw schrijven op te

nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Het (examen- of kandidaat-)nummer van het NIBHV.
  • Vermelding van de datum in uw schrijven.
  • Eventuele voorgaande correspondentie ter verduidelijking van uw klacht.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, des te beter wij in staat zijn uw klacht te

beoordelen. Uw klacht kunt u mailen naar info@opleiding-bhv.com of versturen naar het

postadres, welke is vermeld onder punt 7 van deze (klachten-)procedure.

4. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in

behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt

verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen.

Mocht blijken dat dit helaas niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk

bericht. U kunt erop vertrouwen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt

beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om

meer informatie.

5. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er

eerder, schriftelijk en met een toelichting aan u, kenbaar is gemaakt dat er vertraging

is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het

dossier.

6. Toezicht en beheer

Binnen Opleiding-BHV ziet de directrice (Mw. J.A.C. van Ast-Verweij) toe op de naleving van deze klachtenprocedure. Alle gegevens refererend aan

de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar, nadat de klacht is

afgehandeld, zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk

behandeld.

7. Adresgegevens

Opleiding-BHV

Boomgaard 152

3404 TA IJsselstein

info@opleiding-bhv.com / 0651088216 / KvK.73490202 / www.opleiding-bhv.com